Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje

Utworzono: środa, 09, October 2019

 

 

 „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

 

 

RPKP.10.02.02-04-0009/18

 

 

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęły się kolejne zaplanowane zajęcia dla uczniów  uczestniczących w projekcie „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem , są dostosowane do odpowiednich predyspozycji i oczekiwań uczniów, które wynikają z wcześniej przygotowywanych diagnoz szkolnych.  Do projektu dołączyli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W sumie we wrześniu udział w projekcie rozpoczęło 307 osób.

 

Ponadto we wrześniu zakończyły się staże zawodowe, które odbywały się zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Łącznie staż zawodowy ukończyło 79 osób. Opiekunowie stażystów bardzo chwali swoich podopiecznych, którzy dzięki stażom zawodowym zyskali większość pewność siebie oraz wzbogacili swoją wiedzę o lokalnym rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

RPKP.10.02.02-04-0009/18

okres realizacji projektu 01.01.2019- 31.08.2020

 

01.01.2019r. rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego firmy PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska i Gminy Miasto Włocławek pt. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach Gminy Miasto Włocławek poprzez udział 896 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, staże zawodowe dla pięciu liceów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych do 31.08.2020r.

Działania projektowe:

1.    Typu 1 projektu- realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności uniwersalnych na rynku pracy w zakresie TIK, umiejętności matematycznych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, kreatywności.

2.    Typ 5 projektu- realizacja działań tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych w celu nauczania drogą eksperymentu naukowego w 5 Liceach Włocławka.

3.    Typ 6 projektu- kurs dla 20 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych nauczania przez eksperyment naukowy w celu podniesienia kompetencji dotyczących doskonalenia umiejętności, kompetencji i stosowania metody eksperymentu w edukacji.

4.    Typ 4 projektu- doradztwo zawodowo- edukacyjne dla 896 uczniów/ uczennic, wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą brali udział w indywidualnym doradztwie, na którym opracują formularze Indywidualnego Planu Działania, określenia drogi zawodowej i mocnych oraz słabych stron.

5.    Typ 7 projektu- staże uczniów Włocławka w ramach umów trójstronnych. Staże zawodowe 150h u pracodawców/podmiotów realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela, dyrektora we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Program stażu zawiera cele i treści edukacyjne.

 

Pliki do pobrania :

Regulamin rekrutacji

Informacja o projekcie Licealiści Włocławka

Licealiści Włocławka- aktualizacja informacji o projekcie