Artykuły

1E

Utworzono: wtorek, 11, May 2021

Oferta Oddziału

Klasa : 1 E

Profil : Społeczno - Prawny

Ilość miejsc : 30 osób

Liczba lat nauki : 4 lata

 

Nauczane języki obce :

·         Język Angielski,

·         Języka Niemiecki lub Język Francuski

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone :

·         Język polski,

·         Historia

·         Przedmiot uzupełniający : człowiek i społeczeństwo.

Punktacja :

·         Minimalna liczba punktów  - brak,

·         Maksymalna liczba punktów – 200.

Przedmioty punktowane :

·         Język Polski,

·         Matematyka,

·         Historia,

·         Wiedza o Społeczeństwie.

Kryteria ex-aequo :

·         Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

·         Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.